• NITROGEN POLSKA

Saletra wapniowa

Saletra wapniowa

Green Max jest nawozem sztucznym z wysoką zawartością węglanu wapnia (Dolomit) w produkcie, który aktywuje życie biologiczne w glebie (edafon), poprawia strukturę oraz podnosi pH gleby (zmniejsza lub eliminuje kwasowość). Uzupełnia zasoby przyswajalnego wapnia i magnezu w środowisku glebowym niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwój systemu korzeniowego młodych roślin. Przyczynia się do wzrostu dostępności składników pokarmowych. Prawidłowo odżywione rośliny charakteryzują się zwiększoną odpornością na choroby oraz stres wodny i termiczny.

 

Skład produktu:

Azot całkowity:                                               15,9%

  • Amonowy                                          7,95%
  • Azotowy                                             7,95%

Wapń w CaO                                                    16,1%

Magnez w MgO                                              11,6%

 

 

Granulacja:

2,5 - 6 mm          min. 95%

>6,3 mm              max. 1%

< 2,5 mm             max. 4%

Zastosowanie: Nawóz o uniwersalnym zastosowaniu we wszystkich uprawach rolniczych i ogrodniczych w dawkach opartych o badania glebowe oraz profesjonalne doradztwo rolnicze (poniżej dawki orientacyjne):

• do nawożenia przedsiewnego w dawkach 300-900 kg/ha (30-90 dkg/10 m2)

• jako nawóz startowy w ilości 200-450 kg/ha, może być aplikowany łącznie z siewem

• do nawożenia pogłównego w ilości 300-900 kg/ha, wysiewany w 2-3 dawkach dzielonych.

Zastosowaną ilość N z nawozu należy uwzględnić w planie nawożenia, by nie przekroczyć maksymalnej przewidzianej dawki w rozporządzeniu azotanowym.

 

Środki ostrożności: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy z produktem. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ, MIEJSCE KONTAKTU PRZEMYĆ DUŻA ILOŚCIĄ WODY

 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NAWOZU DO OCZU, OCZY PŁUKAĆ WODA PRZEZ KILKA MINUT. USUNĄĆ SOCZEWKI KONTAKTOWE JEŻELI SĄ I KONTYNUOWAĆ PŁUKANIE DO CZASU USUNIĘCIA ZABRUDZENIA.

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Nawóz oraz zużyte opakowania umieszczać w pojemnikach zgodnie z lokalnym prawem dotyczącym odpadów niebezpiecznych.

Procedura pierwszej pomocy: W przypadku złego samopoczucia, choroby alergicznej lub innych niepokojących objawów pracę należy natychmiast przerwać. Osobom potrzebującym po udzieleniu pierwszej pomocy należy zapewnić opiekę medyczną.

 

Warunki przechowywania: W miejscach krytych o temperaturze od 5 do 30°C, suchych, przewiewnych, chronionych przed bezpośrednim nasłonecznieniem, wolnych od kwasów, zasad, związków metalicznych, chlorków, materiałów organicznych , materiałów łatwopalnych, paliw, olejów, smarów, rozpuszczalników organicznych, farb, środków ochrony roślin, płodów rolnych, nasion, siana, słomy, drewna, trocin, papieru, szmat i innych materiałów niekompatybilnych ze składowanym nawozem.

 

Okres ważności: oryginalne, szczelne opakowanie 2 lata.

 

Przepisy ochrony środowiska: Wzbronione jest wyrzucanie niezużytych resztek nawozu, zanieczyszczonych nim odpadów, opakowań do rzek, wód stojących lub cieków wodnych i zbiorników. Stosowanie w rezerwatach, obszarach pod ścisłą ochroną, parkach narodowych i parkach krajobrazowych dozwolone jest wyłącznie za uprzednią zgodą właściwych organów ochrony przyrody.

W celu ochrony organizmów wodnych należy zachować ostrożność podczas korzystania z produktu  by nie dopuścić do przedostania się nawozu do wód stojących i bieżących. Lokalne rozporządzenia azotanowe winny być w pełni przestrzegane podczas  aplikacji.

Stosowanie na obszarze ochronnym ujęć wody pitnej jest zabronione i może być stosowane  poza nim oraz w hydrogeologicznej strefie ochronnej, pod warunkiem uzyskania odrębnego zezwolenia.

EUH 210 Na życzenie dostępna jest karta charakterystyki.

 


Giełdy i kursy walut
Genezis Trade Poland Sp. z o.o.

ul. Bronislawa Czecha 7
43-300 Bielsko-Biala
Telefon: (+48) 33 821 0105
Fax: (+48) 33 821 4486
E-mail: polska@genezistrade.pl

polityka plików cookies


strzałka do góry