• NITROGEN POLSKA

Mocznik

Mocznik

Formuła chemiczna:
CO(NH2)2

Zastosowanie:
Mocznik zawiera 46% N w formie amidowej (NH2), która w glebie przechodzi w dostępną dla roślin formę amonową, a następnie azotanową jest przez glebę zatrzymywana, dzięki czemu straty azotu na skutek wymywania są małe. Mocznik bardzo łatwo się rozpuszcza.
Mocznik jest nawozem uniwersalnym, może być stosowany przedsiewnie i pogłównie, zarówno doglebowo jak i dolistnie. W przypadku nawożenia dolistnego stężenie mocznika musi być dostosowane do odporności danego gatunku roślin (zawartość mocznika w roztworze użytym do opryskiwania może wynosić 0,5—10%). Można go wówczas łączyć z środkami ochrony roślin. Przy stosowaniu mocznika pogłównie (doglebowo), należy wymieszać go z glebą, gdyż wówczas działa lepiej.
Mocznikiem można nawozić wszystkie rośliny uprawne na różnych glebach, z wyjątkiem gleb bardzo kwaśnych, silnie zasadowych lub świeżo zwapnowanych, w których znacznie ograniczone są procesy przemiany mocznika. Szczególnie korzystnie działa na glebach próchniczych, ciepłych i zasobnych w wodę.
Inne sektory zastosowań mocznika (bez antyzbrylacza) to: dodatek do pasz, zastosowanie przemysłowe do wytwarzania żywic, klejów, środków farmaceutycznych, itp.

Składniki aktywne:
Zawiera ok. 46% azotu, w tym 100% w formie amidowej (NH2).

Forma amidowa ulega w glebie rozkładowi, najpierw do formy amonowej, a później również do saletrzanej. Jest formą wolniej działającą, polecaną do wiosennego (osłonowego) nawożenia roślin. Im gleba o wyższej kulturze oraz im wyższa temperatura gleby, tym mocznik działa szybciej.
Jest nawozem uniwersalnym. Powoduje najmniejsze zasolenie gleby, 2-4 -krotnie mniejsze jak pozostałe nawozy azotowe. Wpływa pozytywnie na mniejszą akumulację azotanów w roślinie.

Parametry jakościowe:

 

Zaw. azotu (N) całk. min. 46%
Woda: max 0,4%
Biuret: max 1,2%
Alkaliczność mocznika: 0,3%
pH r-ru wodnego (100 g/l)      9,5 (20°C)


Granulacja:
Przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych:

 

1 – 4 mm: min. 95%
< 1 mm: max 5%
< 0,5 mm:      max 2%


Rekomendowane dawki (tylko informacyjnie):

zboża: 150 – 300 kg/ha
kukurydza: 200 – 300 kg/ha
łąki, pastwiska:      200 – 300 kg/ha
ogrody: 150 – 300 kg/ha (15 – 30 dag/10 m2)

 


Opakowania:
• worki polietylenowe zgrzewane o poj. a’25kg, paletyzowane
• Big-Bagi o poj. a’500kg
• może być również transportowany luzem

Przechowywanie:
Mocznik powinien być przechowywany w suchych, czystych, dobrze wentylowanych i zadaszonych pomieszczeniach o podłożu izolowanym od wilgoci. W przypadku worków - w stosach do 12 warstw, natomiast Big-Bagi o nieprzekraczającej masie 500 kg
składać do 2 warstw.
Dopuszcza się przechowywanie pod wiatami. Mocznik należy chronić przed zawilgoceniem.
Mocznik luzem przechowywać w pryzmach w zadaszonych magazynach.
Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować zbrylanie się mocznika.

Środki ostrożności:
• mocznik jest nietoksyczny i nie tworzy mieszanin wybuchowych z powietrzem
• produkt niepalny
• chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem.

Transport:
Mocznik nawozowy należy przewozić krytymi środkami
transportowymi.
W każdym przypadku środki transportu powinny być czyste i suche.
Mocznik nie podlega przepisom RID oraz ADR.

 

Karta produktu w formacie PDF 

Karta charaktersytyki_Mocznik  

Specyfikacja jakościowa mocznik 


Giełdy i kursy walut
Genezis Trade Poland Sp. z o.o.

ul. Bronislawa Czecha 7
43-300 Bielsko-Biala
Telefon: (+48) 33 821 0105
Fax: (+48) 33 821 4486
E-mail: polska@genezistrade.pl

polityka plików cookies


strzałka do góry