• NITROGEN POLSKA

Saletra wapniowa

zapytaj o szczegóły


Green Max jest nawozem sztucznym z wysoką zawartością węglanu wapnia (Dolomit) w produkcie, który aktywuje życie biologiczne w glebie (edafon), poprawia strukturę oraz podnosi pH gleby (zmniejsza lub eliminuje kwasowość). Uzupełnia zasoby przyswajalnego wapnia i magnezu w środowisku glebowym niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwój systemu korzeniowego młodych roślin. Przyczynia się do wzrostu dostępności składników pokarmowych. Prawidłowo odżywione rośliny charakteryzują się zwiększoną odpornością na choroby oraz stres wodny i termiczny.

 

Skład produktu:

Azot całkowity:                                               15,9%

  • Amonowy                                          7,95%
  • Azotowy                                             7,95%

Wapń w CaO                                                    16,1%

Magnez w MgO                                              11,6%

 

 

Granulacja:

2,5 - 6 mm          min. 95%

>6,3 mm              max. 1%

< 2,5 mm             max. 4%

Zastosowanie: Nawóz o uniwersalnym zastosowaniu we wszystkich uprawach rolniczych i ogrodniczych w dawkach opartych o badania glebowe oraz profesjonalne doradztwo rolnicze (poniżej dawki orientacyjne):

• do nawożenia przedsiewnego w dawkach 300-900 kg/ha (30-90 dkg/10 m2)

• jako nawóz startowy w ilości 200-450 kg/ha, może być aplikowany łącznie z siewem

• do nawożenia pogłównego w ilości 300-900 kg/ha, wysiewany w 2-3 dawkach dzielonych.

Zastosowaną ilość N z nawozu należy uwzględnić w planie nawożenia, by nie przekroczyć maksymalnej przewidzianej dawki w rozporządzeniu azotanowym.

 

Środki ostrożności: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy z produktem. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ, MIEJSCE KONTAKTU PRZEMYĆ DUŻA ILOŚCIĄ WODY

 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NAWOZU DO OCZU, OCZY PŁUKAĆ WODA PRZEZ KILKA MINUT. USUNĄĆ SOCZEWKI KONTAKTOWE JEŻELI SĄ I KONTYNUOWAĆ PŁUKANIE DO CZASU USUNIĘCIA ZABRUDZENIA.

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Nawóz oraz zużyte opakowania umieszczać w pojemnikach zgodnie z lokalnym prawem dotyczącym odpadów niebezpiecznych.

Procedura pierwszej pomocy: W przypadku złego samopoczucia, choroby alergicznej lub innych niepokojących objawów pracę należy natychmiast przerwać. Osobom potrzebującym po udzieleniu pierwszej pomocy należy zapewnić opiekę medyczną.

 

Warunki przechowywania: W miejscach krytych o temperaturze od 5 do 30°C, suchych, przewiewnych, chronionych przed bezpośrednim nasłonecznieniem, wolnych od kwasów, zasad, związków metalicznych, chlorków, materiałów organicznych , materiałów łatwopalnych, paliw, olejów, smarów, rozpuszczalników organicznych, farb, środków ochrony roślin, płodów rolnych, nasion, siana, słomy, drewna, trocin, papieru, szmat i innych materiałów niekompatybilnych ze składowanym nawozem.

 

Okres ważności: oryginalne, szczelne opakowanie 2 lata.

 

Przepisy ochrony środowiska: Wzbronione jest wyrzucanie niezużytych resztek nawozu, zanieczyszczonych nim odpadów, opakowań do rzek, wód stojących lub cieków wodnych i zbiorników. Stosowanie w rezerwatach, obszarach pod ścisłą ochroną, parkach narodowych i parkach krajobrazowych dozwolone jest wyłącznie za uprzednią zgodą właściwych organów ochrony przyrody.

W celu ochrony organizmów wodnych należy zachować ostrożność podczas korzystania z produktu  by nie dopuścić do przedostania się nawozu do wód stojących i bieżących. Lokalne rozporządzenia azotanowe winny być w pełni przestrzegane podczas  aplikacji.

Stosowanie na obszarze ochronnym ujęć wody pitnej jest zabronione i może być stosowane  poza nim oraz w hydrogeologicznej strefie ochronnej, pod warunkiem uzyskania odrębnego zezwolenia.

EUH 210 Na życzenie dostępna jest karta charakterystyki.

 

Saletra wapniowa

Jesienne wymagania pokarmowe pszenicy ozimej

zapytaj o szczegóły


 Wymagania glebowe Uprawa Pszenicy ozimej na terenie Polski zajmuje największą powierzchnię gruntów ornych. Roślina ma duże wymagania wodne, na wyprodukowanie 1 kg suchej masy musi pobrać 400-500 litrów wody. Pszenica reaguje istotnym spadkiem plonu na glebach lżejszych w latach charakteryzujących się niższymi opadami atmosferycznymi. Dedykowanym stanowiskiem dla jej uprawy są gleby żyzne kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego (klasa od I do IIIb), żytniego bardzo dobrego (klasa IIIa i IIIb), pszennego górskiego i zbożowego górskiego oraz zbożowo pastewnego mocnego. Przy wyborze słabszego stanowiska pod uprawę pszenicy należy zwrócić szczególną uwagę na odczyn gleby (pH w 1M KCl powyżej 6,0; do 6,8) oraz zasobność w fosfor, potas i magnez. Przygotowanie stanowiska Po zebranym przedplonie warto pobrać próbki glebowe w celu określenia pH oraz zasobności gleby (np. w okręgowej stacji chemiczno-rolniczej) danego stanowiska. Uzyskane wyniki pomogą w dokonaniu wyboru odpowiedniego nawozu Genezis i ustalenia wielkości dawki na hektar (tabela 2). Wielkość nawożenia należy określić na podstawie średniego wieloletniego plonu. Uzasadnione dawki nawozów w okresie wegetacyjnym, w którym występują sprzyjające warunki atmosferyczne do prawidłowego rozwoju rośliny m.in.: rozkład opadów i temperatur, mogą przyczynić się do wyższego plonowania, przekraczającego średnią wieloletnią. Przesadne nawożenie ukierunkowane na uzyskanie wysokiego plonu, mocno odbiegającego od średniej wieloletniej, może doprowadzić do zasolenia stanowiska w okresie niekorzystnego rozkładu opadów bądź okresowej suszy. Zjawisko to negatywnie wpłynie na plantacje, zamiast stymulować łan do wzrostu, spowoduje jego zatrzymanie, a w przypadku przedłużającego się niedoboru wody, nawet do zamierania roślin. Pozostawione resztki pożniwne pod uprawę główną, należy uwzględnić w programie nawożenia. W słomie i masie korzennej roślin znajdują się znaczne ilości azotu, potasu oraz mikroelementów. W zależności od planowanej technologii przygotowania stanowiska pod siew, resztki pożniwne należy dokładnie rozdrobnić i równomiernie wymieszać z glebą. W celu poprawienia stosunku C:N oraz optymalizacji mineralizacji resztek pożniwnych należy zastosować 8-10 kg azotu na tonę słomy. Zastosowane zamiast azotu, wapno pyliste na rozdrobnioną słomę poprawi żyzność gleby. Zabieg ten zwiększy akumulacje kwasów huminowych, będących istotną frakcją substancji próchnicznych, wpłynie to na polepszenie struktury a w efekcie zwiększy urodzajność gleby.

zobacz więcej

 

Jesienne wymagania pokarmowe pszenicy ozimej

Nawożenie rzepaku ozimego wiosna - opinie ekspertów

zapytaj o szczegóły


Wraz z nadejściem wiosny każdy rolnik zadaje sobie pytanie kiedy ruszyć z nawożeniem i jakie makro i mikroskładniki podać aby wspomóc rzepak, który przemarzł ponieważ zabrakło śniegu lub z powodu warunków pogodowych nie został objęty zabiegami ochronnymi.Z pomocą przyjść mogą artykuły z opiniami zarówno ekspertów ds. rolnictwa jak również samych plantatorów, którzy mają już doświadczenie w uprawie rzepaku ozimego.

źródło: http://www.wrp.pl/czym-nawozic-rzepak-ozimy/    https://www.agrofakt.pl/wiosenne-nawozenie-rzepaku-ozimego/

Nawożenie rzepaku ozimego wiosna - opinie ekspertów

NPK 20:15:0

zapytaj o szczegóły


Postać:
szary lub lekko czerwonawy produkt

Składniki aktywne:

Zaw. azotu (N) całk.: 20,0% (w formie azotanu amonu 17,0%,
w formie mocznika 3,0%)
Woda: max 1,5%
Fosfor (P) rozpuszczalny  
- w cytrynianie amonu: 15,0% P2O5 tj. 6,5% fosforu
- w wodzie: 14,3% P2O5 tj. 6,2% fosforu
Trójtlenek siarki (SO3)  
- rozpuszczalny w wodzie: 35,0% w przeliczeniu na SO3 tj. 14% siarki
Mikroelementy: 0,02% żelazo(Fe); 0,02% miedź(Cu);
0,06% cynk(Zn)


Granulacja:
95-98% cząstek o wymiarach 2-5 mm.

Zastosowanie:
Nawóz z zawartością siarki do indywidualnych zapotrzebowań na składniki odżywcze. Rekomendowany jako nawóz pogłówny pod rzepak.

Opakowania:
• worki polietylenowe zgrzewane o poj. a’25kg, paletyzowane
• Big-Bagi o poj. a’700kg

Przechowywanie:
Nawóz należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, na wysokość jednej palety. Przechowywać w suchym, zadaszonym miejscu. Gwarantowane 2 lata ważności.

Środki ostrożności:
Warunki, których należy unikać:
nagrzewania, zbędnej ekspozycji na warunki atmosferyczne (zawilgocenie).

Transport:
Produkt nie podlega przepisom RID i ADR.

 

Karta produktu w formacie PDF 

NPK 20:15:0

Nawóz Genezis NPK 5:10:30

zapytaj o szczegóły


Przedsiewny nawóz pod jesienne i wiosenne uprawy rolnicze i ogrodnicze, na stanowiska słabo zaopatrzone w potas, zawiera znaczne ilości siarki, wapnia i magnezu.

Postać:
szary lub lekko czerwonawy produkt

Składniki aktywne:

Zaw. azotu (N) całk.: 5,0% (w formie azotanu amonu 5,0%)
Woda: max 1,5%
Fosfor (P) rozpuszczalny  
- w cytrynianie amonu: 10,0% P2O5
- w wodzie: 9,5% P2O5
Potas (K) rozpuszczalny  
- w wodzie: 30,0% K2O
Tlenek wapnia (CaO): 5%
Tlenek magnezu (MgO): 3%
Siarka (S): 8% w przeliczeniu na SO3
Mikroelementy: 0,05% bor (B); 0,02% miedź (Cu);
0,02% cynk (Zn)


Granulacja:
95-98% cząstek o wymiarach 2-5 mm.

Zastosowanie:
Rekomendowany do nawożenia wszystkich kultur uprawnych (rolnych i ogrodniczych) o dużym zapotrzebowaniu na potas i do gleb z niską zawartością potasu. Można stosować pod pszenicę i rzepak jesienny, jako dobry jesienny nawóz startowy.

Opakowania:
• worki polietylenowe zgrzewane o poj. a’25kg, paletyzowane
• Big-Bagi o poj. a’700kg

Przechowywanie:
Nawóz należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, na wysokość jednej palety. Przechowywać w suchym, zadaszonym miejscu. Gwarantowane 2 lata ważności.

Środki ostrożności:
Warunki, których należy unikać:
nagrzewania, zbędnej ekspozycji na warunki atmosferyczne (zawilgocenie).

Transport:
Produkt nie podlega przepisom RID i ADR.

Karta produktu w formacie PDF 

Nawóz Genezis NPK 5:10:30

Nitrogénművek Zrt.

zapytaj o szczegóły


Nitrogénművek Zrt. w Europejskim Stowarzyszeniu Producentów Nawozów (EFMA)

Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów (EFMA) Nitrogénművek Zrt. systematycznie dąży do poprawy aspektów zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska związanych z produkcją, przechowywaniem, dystrybucją i użytkowaniem nawozów. Nasza fabryka przywiązuje ogromną wagę do pełnego respektowania, aktywnego promowania, ciągłego ulepszania i postępowania w zgodności z kluczowymi wartościami EFMA we wszystkich obszarach swojej aktywności.

Kluczowe wartości EFMA są następujące:
Odpowiedzialność jako dostawca produktów niezbędnych do życia: Jako dostawca produktów niezbędnych dla życia uznajemy naszą odpowiedzialność wobec wszystkich naszych zainteresowanych stron, klientów, akcjonariuszy, pracowników, ogółu społeczeństwa i przyszłych pokoleń.
· Trwałe dostarczanie wartości: Dostarczamy w sposób zrównoważony optymalnych wartości naszym klientom, dostawcom, akcjonariuszom i pracownikom.
· Systematyczne świadczenia na rzecz zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska: Będziemy dążyć do najwyższych standardów bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska . Aprobując zasady „Responsible Care”, będziemy przeprowadzać wszystkie nasze działania w sposób, który przyczynia się do trwałego rozwoju.
· Nauka i innowacje: Opieramy nasze działania na solidnych podwalinach naukowych. Dążymy do innowacji i ciągłego doskonalenia.
· Wolny i sprawiedliwy handel: Wierzymy, przestrzegamy, chronimy i promujemy koncepcję wolnego i sprawiedliwego handlu.
· Zachowania etyczne: Nasze postępowanie jest etyczne i uczciwe, otwarte i transparentne.

Nitrogénművek Zrt.

Nawozy Genezis

zapytaj o szczegóły


Rosnące ceny surowców, a szczególnie energii znacząco wpływają na koszty produkcji nawozów mineralnych. W tych warunkach szczególnego znaczenia nabiera nie tylko cena, ale i efektywne wykorzystanie nawozów.
Firma NITROGEN POLSKA przedstawia Państwu bogatą ofertę doskonałej jakości nawozów azotowych i wieloskładnikowych nawozów kompaktowych do nawożenia podstawowego, uzupełniającego i pogłównego, uwzględniającego indywidualne potrzeby nawozowe poszczególnych upraw i dającego możliwość dokonywania korekt nawożenia w trakcie wegetacji.
Nawozy GENEZIS wytwarzane są z surowców najwyższej jakości i z zastosowaniem najnowszej technologii kompaktowej zapewniającej wyjątkową rozpuszczalność i przyswajalność dla roślin.
Nawozy w procesie produkcji poddawane są też między innymi procesom homogenizacji (ujednolicania), polerowaniu przez co uzyskujemy produkt o najwyższych parametrach fizycznych i chemicznych - wyrównana granulacja, ujednolicony skład każdej z granul, odporność na zbrylanie.
Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą.
Chętnie odpowiemy też na Państwa zapytania.

Nawozy Genezis

zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły


zapytaj o szczegóły